Regulamin wypożyczalni

Zał. nr 1 do Umowy najmu Motocykla

Regulamin Wypożyczalni Motocykli

„MOTO THERAPY”

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa szczegółowo ogólne warunki umów najmu pojazdów jednośladowych (dalej: Przedmiot Najmu/Motocykl) zawieranych przez Jadwigę Wójcik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Moto Therapy” z jej klientami. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu, chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  • Wynajmująca – Jadwiga Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Moto Therapy” z siedzibą przy ul. Czernej 19, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551-237-32-44, REGON: 121319417;
  • Najemca – osoba fizyczna, która zawiera z Wynajmującą umowę najmu, tj. bierze Motocykl do używania i zobowiązuje się płacić Wynajmującej z tego tytułu umówiony czynsz;
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę z Wynajmującą bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową;
  • Umowa – umowa najmu Motocykla zawarta pomiędzy Wynajmującą a Najemcą;
  • Protokół zdawczo – odbiorczy – dokument opisujący stan techniczny Motocykla w momencie wydania go Najemcy, a także późniejszego zwrotu Wynajmującej podpisany przez obie Strony. Dokument zawierać będzie, w szczególności przebieg podany w km, poziom paliwa oraz ewentualne uszkodzenia czy usterki.
  • Zadatek – świadczenie pieniężne uiszczanie przez Najemcę w momencie dokonania rezerwacji Motocykla, które stanowi surogat odszkodowania na wypadek odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. W razie wątpliwości zastosowanie ma art. 394 ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022r., poz. 1360 z późn. zm).
  • Czynsz – wynagrodzenie podstawowe przysługujące Wynajmującej na podstawie Umowy z tytułu używania Przedmiotu Najmu.
  • Kaucja – finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującej względem Najemcy z tytułu Umowy. Wynajmujący może dochodzić od Najemcy naprawienia szkody przewyższającej wysokość kaucji.
 3. Wynajmująca oświadcza, iż posiada tytuły prawne do dysponowania wszystkimi modelami Motocykli znajdującymi się w jej ofercie.

§ 2

Zawarcie Umowy, wydanie i zwrot Przedmiotu Najmu

 1. Umowa zawarta jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie później niż w chwili wydania Motocykla Najemcy. Umowa zawierać będzie w szczególności:
  • dane Najemcy;
  • określenie modelu Motocykla będącego Przedmiotem Umowy;
  • czas i termin obowiązywania Umowy;
  • Czynsz przysługujący Wynajmującej za cały okres obowiązywania Umowy;
  • wysokość pobranej Kaucji oraz zasady jej rozliczenia po zwrocie Przedmiotu Najmu przez Najemcę;
  • miejsce i termin wydania oraz zwrotu Motocykla,
  • obszar/terytorium po którym Najemca będzie mógł korzystać z Przedmiotu Najmu.
 2. Przy zawarciu Umowy Wynajmujący ma prawo do wglądu do dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1.
 3. Integralną częścią Umowy są: niniejszy Regulamin oraz Protokół zdawczo – odbiorczy.
 4. Podpisanie Umowy przez Najemcę oznacza, że zapoznał się z warunkami Umowy, jak i postanowieniami niniejszego Regulaminu i w całości je akceptuje, a także spełnia wymogi w nim określone.
 5. Wydanie Motocykla Najemcy odbywa się w siedzibie Wynajmującej. Strony mogą ustalić inne miejsce przekazania Przedmiotu Umowy, przy czym wiąże się to z dodatkowymi kosztami, którymi obciążony będzie Najemca.
 6. Wynajmująca udostępnia Przedmiot Umowy Najemcy do oględzin przed wydaniem i podpisaniem Protokołu zdawczo – odbiorczego. Najemca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem technicznym Motocykla, jak i informacje zawarte w Protokole zdawczo – odbiorczym ze stanem technicznym.
 7. Podpisanie Protokołu zdawczo – odbiorczego oznacza, że w całości akceptuje opisany w nim stan techniczny Przedmiotu umowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
 8. Wynajmująca wydaje Motocykl Najemcy do używania po zawarciu Umowy, zabezpieczeniu Kaucji oraz sporządzeniu i podpisaniu Protokołu zdawczo – odbiorczego.
 9. Wynajmująca wydaje Najemcy Przedmiot Umowy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz uzupełnionym do właściwego poziomu olejem.
 10. Wynajmująca może odmówić wydania Motocykla oraz natychmiastowo wypowiedzieć Umowę w przypadku, gdy:
  • Najemca znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, a także innego środka o podobnym działaniu;
  • Najemca nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 11. Wraz z wydaniem Przedmiotu Najmu Wynajmująca przekazuje Najemcy:
  • w przypadku korzystania z Motocykla wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zestaw kluczyków;
  • w przypadku korzystania z Motocykla na terytorium Unii Europejskiej – zestaw kluczyków, dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC oraz polisę ubezpieczeniową AC;
  • w przypadku korzystania z Motocykla poza terytorium Unii Europejskiej – zestaw kluczyków, dowód rejestracyjny, zieloną karta, polisę ubezpieczeniową OC oraz polisę ubezpieczeniową AC.
 12. Najemca zwraca Przedmiot Najmu z pełnym bakiem paliwa oraz w stanie niepogorszonym wraz z zestawem kluczyków i wszystkimi dokumentami wydanymi wraz z Motocyklem. W przypadku zwrotu Przedmiotu Umowy bez kluczyków lub kompletu dokumentów Najemca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z § 6 Regulaminu, powiększoną o koszty wyrobienia nowego zestawu kluczyków lub duplikatu dokumentów.
 13. W momencie zwrotu Motocykla sporządzany jest Protokół zdawczo – odbiorczy, który zostanie podpisany przez obie Strony. W przypadku odmowy podpisania w/w Protokołu przez którąkolwiek ze Stron, sporządzana jest stosowna adnotacja.
 14. Zwrot Motocykla następuje w siedzibie Wynajmującej i terminie określonym w Umowie. Zmiana któregokolwiek z powyższych postanowień możliwa jest wyłącznie po uprzednim ustaleniu z Wynajmującą oraz wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 15. Umowa może zostać przedłużona ponad okres wskazany w Umowie, po uprzednim zawiadomieniu Wynajmującej, tj. na co najmniej 24 godz. przed ustalonym terminem zwrotu. Wynajmująca może odmówić przedłużenia Umowy m.in. w sytuacji, gdy Motocykl jest już zarezerwowany przez innego Najemcę.

§ 3

Obowiązki Najemcy i zasady użytkowania Motocykla

 1. Najemcą może być wyłącznie osoba, która:
  1. ukończyła 18 lat;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada ważny dowód osobisty lub paszport, który zostanie okazany Wynajmującej przy zawarciu Umowy;
  4. posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej;
  5. posiada ważne prawo jazdy wymagane przez prawo polskie, tj. odpowiedniej kategorii w zależności od wybranego modelu Motocykla.
 2. Przedmiot Najmu może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę.
 3. Najemca zobowiązany jest do:
  • posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez prawo ruchu drogowego właściwe dla danego obszaru/terytorium (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny, zielona karta, polisę ubezpieczeniową OC, itd.);
  • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa ruchu drogowego;
  • pokrywania kosztów opłat parkingowych, autostradowych, a także ewentualnych kosztów mandatów czy holowania wynikających ze złamania przepisów prawa ruchu drogowego;
  • zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dalej: OWU) Motocykla, które stanowią integralną część Regulaminu oraz przestrzegania warunków w nim wskazanych;
  • zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed kradzieżą (każdorazowe uruchamianie wszelkich zabezpieczeń antykradzieżowych znajdujące się w Motocyklu);
  • korzystania z Motocykla wyłącznie na obszarze/terytorium ustalonym przez Strony w Umowie;
  • wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi standardowej Przedmiotu Najmu, w szczególności:
   • tankowania Motocykla paliwem właściwym dla wybranego modelu;
   • sprawdzania poziomu i uzupełnienia poziomu płynów eksploatacyjnych (płyn hamulcowy, olej silnikowy itd.);
   • kontrolowania ciśnienia oraz stanu ogumienia;
   • sprawdzania działania świateł w Motocyklu;
   • kontrolowania naciągu łańcucha wraz z przeprowadzeniem ewentualnego smarowania łańcucha;
   • zgłaszania wszelkich usterek lub awarii Wynajmującej za pośrednictwem telefonu komórkowego pod nr: +48 692 204 171 lub wiadomości e-mail na adres: biuro@motothepary.pl.
 4. Najemcy zabrania się:
  • udostępniania Motocykla osobie trzeciej bez żadnych wyjątków;
  • dokonywania w Przedmiocie Najmu przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami Motocykla bez zgody Wynajmującej;
  • dokonywania samodzielnie jakichkolwiek napraw, modyfikacji oraz wymiany części w Przedmiocie Najmu;
  • kontynuowania jazdy Motocyklem po stwierdzeniu awarii lub usterki bez wyraźnej zgody Wynajmującej;
  • wyczynowej jazdy Przedmiotem Najmu, w szczególności: jazda po trasach nieadekwatnych do modelu Motocykla, bezzasadne przekraczanie obrotów silnika, użytkowanie Motocykla w sposób prowadzący do jego nadmiernego zużycia lub nadmiernego zużycia ogumienia (tzw. palenie gumy);
  • wykonywania innych czynności mogących spowodować uszkodzenie Przedmiotu Najmu;
  • używania Motocykla na terytoriach krajów, w których wyłączona jest odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu polisy AC (m.in. Ukraina, Mołdawia, Rosja, Białoruś);
  • używania Przedmiotu Najmu poza obszarem/terenem ustalonym przez Strony w Umowie.
 5. Udostępnienie Motocykla osobie trzeciej skutkować będzie odpowiedzialnością Najemcy względem Wynajmującej za szkodę wyrządzoną przez taką osobę.
 6. Naruszenie ust. 3 i ust. 4 skutkować będzie naliczeniem przez Wynajmującą stosownych kar umownych.

§ 4

Odpowiedzialność

 1. Najemca jest odpowiedzialny za użytkowanie Motocykla zgodnie z jego właściwościami oraz przeznaczeniem, przepisami ruchu drogowego, a także warunkami Umowy oraz Regulaminu.
 2. W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Najmu na skutek kradzieży, kolizji lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest wezwać na miejsce zdarzenia Policję, uczestniczyć w sporządzeniu protokołu z w/w zdarzenia, zabezpieczyć Motocykl przed ewentualnymi dalszymi uszkodzeniami oraz powiadomić niezwłocznie Wynajmującą.
 3. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone: z winy własnej, pasażera lub osoby, której udostępnił Motocykl, osobom trzecim w trakcie obowiązywania Umowy w związku z użytkowaniem Przedmiotu Umowy.
 4. Wynajmująca uprawniona jest (także po zakończeniu trwania Umowy) do udostępnienia właściwemu organowi danych osobowych Najemcy w przypadku zawiadomienia go o dokonaniu wykroczenia drogowego.
 5. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić Wynajmującej chęć skorzystania z ubezpieczenia w celu pokrycia szkody za którą ponosi odpowiedzialność. W/w uprawnienie nie przysługuje w przypadkach, za które towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialności nie ponosi zgodnie z OWU.
 6. W przypadku skorzystania przez Najemcę z uprawnienia wskazanego w ust. 5 Wynajmującej przysługuje dodatkowa opłata w wysokości wskazanej w cenniku.
 7. Wynajmująca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie czy w majątku Najemcy lub pasażera powstałe w trakcie użytkowania Motocykla.
 8. Wynajmująca nie jest związana wytycznymi/parametrami Motocykla określonymi przez producenta, w szczególności co do zużycia paliwa czy prędkości (osiągów) maksymalnych, oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 9. W przypadku awarii Przedmiotu Umowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Najemca, Wynajmująca zapewni Najemcy samochód zastępczy dostarczony przez Ubezpieczyciela zgodnie z OWU.
 10. W przypadku awarii Motocykla, o której mowa w ust. 9, Najemca może:
  • wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym wraz ze zwrotem Czynszu za czas nieużytkowania Przedmiotu Umowy; lub
  • przeniesienie „pozostałego” czasu użytkowania Motocykla na późniejszy termin ustalony wspólnie przez Strony.

§ 5

Zadatek, Czynsz, Kaucja

 1. Wraz z dokonaniem rezerwacji Motocykla Najemca zobowiązany jest uiścić na rzecz Wynajmującego Zadatek w wysokości 30% Czynszu. W momencie zawarcia Umowy Zadatek ulega zaliczeniu na poczet Czynszu.
 2. W przypadku rezygnacji Najemcy z dokonanej rezerwacji, tj. odstąpienie od zawarcia Umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od planowanego terminu zawarcia Umowy Zadatek ulega zwrotowi w całości. W przypadku niedochowania powyższego terminu Zadatek nie ulega zwrotowi.
 3. Najemca zobowiązany jest najpóźniej w momencie zawarcia Umowy do zapłaty na rzecz Wynajmującej Czynszu za cały okres użytkowania Motocykla.
 4. Wysokość Czynszu zostanie wyliczona na podstawie cennika opłat za wynajem konkretnego modelu Motocykla pomnożonego przez ilość dni obowiązywania Umowy. Czynsz naliczany jest za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy.
 5. Zapłata Czynszu nastąpi w formie:
  • gotówką;
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującą;
  • kartą płatniczą lub kredytową.
 6. W przypadku przedłużenia Umowy Czynsz płatny jest z góry w terminie ustalonym przez Strony.
 7. Czynsz ulega proporcjonalnemu obniżeniu za czas niezawinionego przez Najemcę przestoju w użytkowaniu Motocykla (np. naprawy, obowiązkowego przeglądu). W takim przypadku zwrot w/w części Czynszu nastąpi niezwłocznie po zwrocie Przedmiotu Umowy.
 8. Kaucja w kwocie 1.000 zł zostanie zabezpieczona w formie:
  • depozytu płatnego gotówką;
  • blokady środków na karcie kredytowej Najemcy (obciążona karta musi być własnością Najemcy).
 9. Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania Kaucji przez Wynajmującą to depozyt zostanie zwrócony lub środki pieniężne zabezpieczone na karcie kredytowej zostaną odblokowane, niezwłocznie po podpisaniu przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego.
 10. W przypadku konieczności zatrzymania Kaucji wynikającej z wyrządzenia Wynajmującej szkody lub zaistnienia innych sytuacji uprawniających Wynajmującą do pobrania dodatkowych należności z tytułu Umowy (np. z tytułu kar umownych), Wynajmujący poinformuje w formie pisemnej lub elektronicznej Najemcę o sposobie rozliczenia Kaucji.

§ 6

Kary umowne

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych:
  • za brak w chwili zwrotu Przedmiotu Umowy:
   • dowodu rejestracyjnego – 1000 zł;
   • polisy ubezpieczeniowej OC/AC – 500zł;
   • tablicy rejestracyjnej – 1000 zł;
   • kluczyka – 2 000 zł.
  • za udostępnienie Motocykla osobie trzeciej – 2000 zł;
  • za skorzystanie z Przedmiotu Najmu poza obszarem/terytorium ustalonym przez Strony w Umowie – 2000zł;
  • za udostępnienie właściwemu organowi danych osobowych Najemcy w przypadku zawiadomienia o dokonaniu wykroczenia drogowego – 100 zł;
  • za zwrot Motocykla z niepełnym bakiem paliwa – 150 zł + koszt brakującego paliwa.
  • za skorzystanie z polisy ubezpieczenia AC w celu pokrycia szkody za którą Najemca ponosi odpowiedzialność – 1000 zł.
 2. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującą przewyższa wartość kary umownej, Wynajmująca uprawniona jest do żądania od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

§ 7

Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy

 1. Wynajmująca może dokonać wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  • odmowy wydania Motocykla zgodnie z § 2 ust. 10 Regulaminu;
  • Najemca spóźnia się z odbiorem Przedmiotu Umowy powyżej dwóch godzin od terminu wydania Motocykla ustalonego przez Strony;
  • uzysania informacji o korzystaniu przez Najemcę z Motocykla w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Regulaminie lub Umowie;
  • niespełnieniu przez Najemcę warunków wymaganych przez Regulamin;
  • udostępnienia Motocykla osobie trzeciej;
  • uszkodzeniu Przedmiotu Umowy z winy Najemcy.
 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie ust. 1 Strony niezwłocznie ustalają termin i miejsce zwrotu Przedmiotu Umowy. Dostarczenie Motocykla odbywa się w takiej sytuacji na koszt i ryzyko Najemcy.
 3. Najemca może dokonać wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  • gdy Motocykl wydany Najemcy nie odpowiada modelowi wybranemu przez niego z oferty Wynajmującej;
  • określonym w § 4 ust. 10 lit. a) Regulaminu.
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie ust. 3 Strony niezwłocznie ustalają termin i miejsce zwrotu Przedmiotu Umowy. Dostarczenie Motocykla odbywa się w takiej sytuacji na koszt i ryzyko Wynajmującej.
 5. Wynajmująca może odstąpić od Umowy w przypadku;
  • jeżeli Wynajmująca nie jest w stanie wydać Przedmiot Umowy Najemcy w ustalonym terminie z przyczyn od niej niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje Najemcę. W takiej sytuacji Najemca może skorzystać z opcji tożsamych z opisanymi w § 4 ust. 10 Regulaminu.

§ 8

Reklamacja

 1. Najemca upoważniony jest do złożenia reklamacji w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Reklamację można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mototherapy.pl.
 2. Reklamacja powinna w szczególności zawierać:wskazanie podmiotu zgłaszającego reklamację wraz z adresem zamieszkania/adresem poczty elektronicznej umożliwiającym skuteczne przesłanie odpowiedzi;
  • określenie przedmiotu reklamacji, tj. danych pozwalających na zidentyfikowanie Umowy, Motocykla itd.;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacji.
 3. Wynajmująca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej na wskazany adres zamieszkania/adres poczty elektronicznej.

§ 9

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Najemcy przetwarza Wynajmująca, tj. Jadwiga Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Moto Therapy” z siedzibą przy ul. Czernej 19, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551-237-32-44, REGON: 121319417.
 2. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Wynajmująca.
 3. Kontakt z Wynajmującą możliwy pod numerem telefonu: +48 692 204 171 i adresem e-mail: biuro@mototherapy.pl.
 4. Dane Najemcy podane w Umowie (w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, PESEL, dane z prawa jazdy i dowodu osobistego/paszportu) będą wykorzystywane w związku z koniecznością wykonania Umowy, której Najemca jest Stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy z Wynajmującą, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującej wynikających z Umowy zawartej z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tej Umowy;
 5. Dane osobowe Najemcy (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) mogą być wykorzystywane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wynajmującej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych, np. przechowywanie faktur VAT, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy.
 6. Wynajmująca może przetwarzać dane osobowe Najemcy w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f RODO) polegających na:
  • dochodzeniu zapłaty należności za wykonanie Umowy (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z Umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia;
  • zabezpieczeniu majątku Wynajmującej, w tym lokalizacji Motocykla w razie jego utraty, przywłaszczenia i kradzieży oraz zabezpieczeniu majątku przed uszkodzeniem i utratą gwarancji poprzez informowanie Najemcy o zbliżających się przeglądach i innych czynnościach serwisowych w Przedmiocie Umowy, w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 1 roku od zwrotu przez Najemcę wynajętego Motocykla; a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy.
 7. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Najemcy to ma on prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez kontakt z Wynajmującą w sposób wskazany w ust. 3.
 8. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Wynajmującą w sposób wskazany w ust. 3.
 9. Najemca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane Najemcy mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującej usługi takie jak: księgowe, prawne, audytorskie, informatyczne, kurierskie, windykacyjne, ubezpieczeniowe, napraw mechanicznych czy blacharsko-lakierniczych.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy, a Najemca składając podpis pod Umową potwierdza jednocześnie zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, Umowie czy OWU stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów na gruncie Umowy oraz niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory, wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia i konieczności skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym będzie każdorazowo sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującej.
 5. Strony zobowiązują się niezwłoczne do zawiadamiania o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to realizacji praw przysługującym konsumentom.
  Wynajmująca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z uwagi na istotną przyczynę m.in. w sytuacji dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa czy zmian związanych z funkcjonowaniem działalności Wynajmującej

 

692 204 171